Etikos komisija

LPaD Etikos Komisijos išrinkimą reglamentuojati dalis:

3. 17 Etikos komisijos pirmininkas vadovauja 3 narių LPaD etikos komisijai,
kuri renkama suvažiavime, už jos narius balsuojant daugiau nei 1/2 suvažiavime
dalyvavusių LPaD narių. Daugiausia balsų gavęs Etikos komisijos narys tampa
jos pirmininku. Jei du ar visi komisijos nariai balsų surenka vienodai, pirmininką
išsirenka patys. Etikos komisija veikia pagal Etikos kodeksą ir savo reglamentą.

2014 metų lapkričio 14 d. buvo išrinkta šios sudėties Etikos Komisija:
Edgaras Dlugauskas (pirmininkas), tel. 8-620-30227edgarasdluga@gmail.com,
G. Bačienė
A. Markevičienė​


Visi klausimai ar pareiškimai etikos klausimais pagal galiojantį Etikos Reglamentą turi
būti adresuoti EK pirmininkui