Etikos kodeksas

Lietuvos Psichoanalizės Draugijos Etikos kodeksas

Preambulė

Lietuvos Psichoanalizės Draugijos (toliau –LPaD) Etikos Kodeksą sudaro dvi viena su kita susiję ir
neatskiriamos dalys: Etikos Principai ir etikos konfliktų sprendimo Reglamentas.
Šis Etikos Kodeksas atspindi bendrąsias žmogiškąsias vertybes, svarbiausius psichoanalitinius principus, bei
įsipareigojimus profesijai ir visuomenei.
Etikos kodekso Principai apibrėžia bendrąsias profesinio elgesio nuostatas, kurios taikytinos visose
profesinės veiklos sferose: psichoterapiniame darbe, mokymo procese ir tyrimuose, tarpusavio profesiniuose
santykiuose. Šie etikos principai taikomi ir kandidatams į LPaD narius.
Reglamentas nustato etikos konfliktų sprendimo tvarką.
LPaD Etikos kodeksas nėra statiškas normų rinkinys, o turėtų būti nuolatos peržiūrimas ir atnaujinamas.
Pagrindinės Etikos Kodekso sąvokos :
Psichoterapija – moksliškai pagrįstas, profesionalus psichinės ar emocinės būklės gydymas ar
konsultavimas, kai klientas atskleidžia psichoterapeutui savo itin asmeninius jausmus, mintis ir praeities įvykius.
Psichoanalitinė psichoterapija – psichoanalizės teorija bei technika paremta psichoterapijos kryptis.
LPaD psichoterapeutas (terapeutas) – gydytojas ar psichologas, papildomai įgijęs LPaD mokymo standartus
atitinkantį psichoanalitinės terapijos ar psichoanalizės išsilavinimą.
Klientas - asmuo, kuris taip gali būti vadinamas pacientu arba konsultuojamuoju, siekiantis psichoterapijos
arba jau ją pradėjęs.
I. dalis. ETIKOS KODEKSAS
1.Etikos principai

1.1 LPaD nariai gerbia žmogiškumą, kiekvieno žmogaus vertę ir orumą. Šiuo principu remiasi bei taiko ji
savo darbe.
1.2. Pripažįsta ir gerbia žmonių individualų, kultūrinį, religinį, biologinį, socialinį ekonominį skirtingumą ir
nediskriminuoja.
1.3. Gerbia klientų privatumą ir nevaržo jo teisių. Saugo gautos informacijos bei dokumentų konfidencialumą.

2.Etinė atsakomybė

2.1 Santykiai su klientais
2.1.1 Psichoanalitinėje psichoterapijoje santykiai su klientais grindžiami abipusiai priimtinu ir lygiateisiu
susitarimu.
2.1.2 Susitarimas su klientu yra laisvanoriškas ir klientas bet kuriuo metu gali nutraukti santykį ar ieškoti
kitų galimybių .
2.1.3 LPaD nariai yra atsakingi už terapinės aplinkos ir ribų išlaikymą
2.1.4 LPaD nariai atsižvelgia į socialinę klientų situaciją ir jų ryšių su aplinkiniais pobūdį.
2.1.5 Terapeutas neturėtų klaidinti klientų ar jų šeimos narių, dalyvauti manipuliacijų, apgavystės ar
prievartos veikloje.
2.1.6 Jei dėl kokios tai priežasties (išvykimo, ligos ar gręsiančios mirties) terapeutas negalės tęsti terapinio
santykio su klientu, jis stengiasi organizuoti pagalbos klientui tęstinumą, informuodamas klientą apie
visas įmanomas tolesnės pagalbos galimybes ir pats šiam procesui tarpininkauja.
2.1.7 Jeigu su klientu susiduriama ne terapinėje situacijoje, tuomet LPaD nariai teikia pirmumą etikos
principams.
2.1.8 Interesų konflikto situacijoje terapija nepradedama, o psichoterapijos procese iškilę interesų konfliktai
sprendžiami neatidėliojant, prireikus - ir supervizijų būdu.
2.1.9 LPaD nariai - kandidatai yra skatinami savo esamus bei būsimus klientus informuoti apie savo, kaip
mokymosi programos dalyvio, kuriam būtina profesinė priežiūra (yra supervizuojamas), statusą.


2.2 Išnaudojimas 2
2.2.1 LPaD nariai neturi teisės išnaudoti savo klientų emociškai, finansiškai, seksualiai.
2.2.2 Etiškai priimtinas tik piniginis atlyginimas už darbą. Dovanos negali būti priimamos kaip atlyginimo
dalis.
2.2.3 Seksualiniai santykiai tarp psichoterapeuto ir esamo ar buvusio kliento yra neleistini, turint omenyje
bet kokio fizinio kontakto formą, turinčią seksualinio pasitenkinimo tikslą.
2.2.4 Yra neetiška naudotis pranašumu terapiniame santykyje, įskaitant agresyvų elgesį su klientu ar
dėkingumo skatinimą.
2.2.5 Yra neetiška terapeutui santykiuose su klientu naudotis LPaD organizacijoje užimama pozicija, savo
profesiniu statusu ar kitais išskirtiniais santykiais.

2.3 Konfidencialumas
2.3.1. LPaD nariai rūpestingai saugo bet kokią asmeninę informaciją apie klientus. Tai taikoma visai
verbalinei, rašytinei, audio ar kompiuterinei medžiagai, patikėtai terapinėje situacijoje ar
supervizijoje, supervizinėse ar intervizijų grupėse. Visi įrašai, rašytinėje ar kitoje formoje, turi būti
t.p. patikimai saugomi. Mokymo programų dalyviai supervizijų bei intervizijų grupėse
nesupervizuojami.
2.3.2. Psichoterapeutas neteikia jokios informacijos kliento šeimos nariams ar artimiesiems, išskyrus
atvejus, numatytus 2.3.5.
2.3.3. Klientai be jų sutikimo neturi būti stebimi kitų asmenų, daromi vaizdo ar garso įrašai. Jokia audio ar
video medžiaga be paciento sutikimo negali būti perduota tretiems asmenims ir panaudota terapeuto
ar bet kurios trečiosios šalies pelnui ar naudai.
2.3.4. Konfidencialumo principo laikomasi rengiant pranešimus ar publikacijas. Autorius turi gauti kliento
sutikimą, jeigu naudojamasi medžiaga, iš kurios klientas gali save atpažinti.
2.3.5. Kai psichoterapeutas turi realų pagrindą manyti, jog klientas gali būti pavojingas sau ar kitiems,
konfidencialumo principas gali būti sulaužytas, apie tokį savo ketinimą informavus klientą.
2.3.6. Bet kokio konfidencialumo sulaužymo atveju turi būti pateikiama tik būtina informacija ir tik tiems
asmenims, kurie rūpinasi pagalba klientui.
2.3.7. Duomenų pateikimas valdžios organams, turintiems įstatymų nustatytus įgaliojimus, nelaikomas
konfidencialumo pažeidimu. Pagal galiojančius įstatymus LPaD narys turi suteikti informaciją
prokuratūros ir teismo darbuotojui. Apie informacijos pateikimą valdžios organams pranešame
klientui.
2.3.8. Konfidencialumo principo laikomasi ir po kliento mirties.

2.4. Kontraktas
2.4.1. Kontraktai su klientu turi būti realistiški ir aiškūs, pagrįsti kliento problemų psichodinaminiu
supratimu.
2.4.2. Aptariant kontraktą, numatoma psichoanalitinio proceso tvarka (trukmė, vieta, dažnumas,
atsiskaitymo būdai, atostogos, neatvykimo atvejai ir kitos aplinkybės).
2.4.3. Informaciją apie mokėjimą psichoterapeutas turi aiškiai išsakyti, o klientas su juo sutikti prieš
terapinio proceso pradžią ar, kainos keitimo atveju, prieš jos įsigaliojimą. Tarp terapeuto ir jo kliento
neturi vykti jokių verslo sandėrių.
2.4.4. Numatomi kontrakto pakeitimai aptariami iš anksto.
2.4.5. Bet kokia terapeuto pateikiama žodinė ar rašytinė informacija apie save turi tiksliai atspindėti
teikiamą paslaugą, turimą išsilavinimą bei kvalifikaciją.

2.5. Atsakomybė sau kaip konsultantui

2.5.1. LPaD nariai yra atsakingi už savo profesinių sugebėjimų palaikymą, ir už asmeninio funkcionavimo
įvertinimą.
2.5.2. Jei dėl asmeninių ar emocinių sunkumų, ligos, alkoholio vartojimo ar kitų priežasčių terapeuto
gebėjimas dirbti yra ribotas, jis privalo laikinai nutraukti savo praktiką.
2.5.3. Susidūrus su situacija, išeinančia už terapeuto kompetencijos ribų, terapeutas siekia profesinės
pagalbos - supervizijų arba svarsto klientų persiuntimo kitiems profesionalams galimybę.
2.5.4. LPaD narys siekia gerai išmanyti etiką bei etikos problemų sąsajas su profesine praktika.


2.6 Atsakomybė prieš psichoanalitinės terapijos mokymo programų studentus 3
2.6.1. LPaD nariai ir mokytojai gerbia studentų norą mokytis psichoanalitinės psichoterapijos, supratingai
toleruoja jų ribotas žinias.
2.6.2. LPaD nariai psichoterapeutai-mokytojai (supervizoriai ir terapeutai) su psichoterapijos mokymo
programų studentais palaiko tik profesinį santykį.
2.6.3. Studentų įvertinimai ir kita su jų mokymusi susijusi informacija privalo būti konfidenciali ir pateikiama
tik Mokymo Komitetui pagrįstai prašant Informacija apie studento terapiją neteikiama net Mokymo
Komitetui.

2.6.4. Psichoterapeutai- mokytojai savo praktikoje patys siekia aukštų etinių standartų ir suteikia būsimiems
kolegoms visas žinias apie profesinę etiką .

2.7 Atsakomybe prieš kolegas
2.7.1. Tarpusavio santykius LPaD nariai grindžia atviru viešu pasitikėjimu.
2.7.2. LPaD nariai siekia nepakenkti bei nenuvertinti kitų kolegų autoriteto ar darbo stiliaus, pasiektų
rezultatų.
2.7.3. Bet kuris LPaD narys, kuris pastebi kolegos asmeninius sunkumus, galinčius pakenkti jo profesinei
veiklai, turėtų aktyviai padrąsinti pastarąjį ieškoti priemonių tai išspręsti,o situacijai nesikeičiant,
konfidencialiai pranešti apie tai draugijos Etikos Komitetui.
2.7.4 LPaD nariai dalyvaudami draugijos valdyme, sprendimų priėmime ar atstovaudami LPaD draugijos
narius viešoje erdvėje, laikosi Etikos Principų.
2.8 Socialinė atsakomybė
2.8.1 LPaD nariai dirba LR įstatymų numatytose ribose.
2.8.2. LPaD nariai imasi tinkamu žingsnių, kad susipažintų su esamu metu galiojančiais LR įstatymais.

2.9. Santykiai su nepilnamečiais pacientais ir jų tėvais(globėjais)

2.9.1. Jeigu klientas yra nepilnametis, tuomet skatinama apie ketinimą pradėti psichoterapiją tinkamu būdu
informuoti kliento tėvus (ar globėjus) .
2.9.2. Psichoterapeutas apie psichoterapijos naudą ir galimus sunkumus aptaria tiek su pačiu nepilnamečiu
klientu, tiek su nepilnamečių klientų tėvais (globėjais), su kuriais suderina terapinio kontrakto
sąlygas, numatančias ir tai, kaip dažnai tėvai galės būti informuojami ar kviečiami aptarti kliento
psichoterapinio darbo eigos.
2.9.3. LPaD nariai siekia išvengti įsitraukimo į šeimynines manipuliacijas, o apie iškilusią tokių santykių
grėsmę siekia atvirai aptarti su klientu bei jo tėvais (globėjais).
2.9.4. Galutinis sprendimas apie psichoterapinio proceso pradžią, pabaigą ar nutraukimą visada priklauso nuo
nepilnamečio kliento tėvų (globėjų), jei kitaip nėra nusprendęs LR teismas (dėl paauglio pripažinimo
savarankišku).
2.9.5. Psichoterapeutas suvokia savo įtaką nepilnamečiui, tad vengia jo akivaizdoje žeminti ar kitaip
nepalankiai atsiliepti apie jo šeimos narius (globėjus).

3. Kompetencija
3.1. LPaD nariai paiso profesinės kompetencijos ribų, įpareigojančių dirbti tik patirties, gautos
psichoanalizės/ psichoanalitinės psichoterapijos studijų bei su tuo susijusios praktikos, ribose.
3.2. Siekdami profesinės kompetencijos gerinimo, LPaD nariai stengiasi tobulinti savo teorines žinias
dalyvaudami seminaruose ar mokymo programose. Psichoterapijos procese kylančius sunkumus
siekia išsiaiškinti supervizijų pagalba.
3.3. LPaD nariai pripažįsta, kad psichoterapinio darbo eigoje gali kilti etikos dilemos. Šias dilemas
pripažinti bei rasti joms tinkamą sprendimą yra psichoterapeuto kompetencija bei atsakomybė.
3.4. Iškilus būtinybei, LPaD narys apie Etikos Kodekso reikalavimus informuoja visus su tuo susijusius
asmenis.
3.5. Ieškant geriausio sprendimo, terapeutas gali kreiptis į LPaD Etikos Komitetą su prašymu padėti
išspręsti ar pakomentuoti susidariusią (gręsiančią) etinės dilemos situaciją.
4. Sąžiningumas
4.1. Psichoterapijos procese terapeutas siekia paisyti visų pirma savo kliento interesų.
4.2. LPaD nariai savo profesinėje veikloje vadovaujasi atvirumo, garbingos diskusijos ir teisingos
informacijos suteikimo principais. 4
4.2. LPaD nariai siekia bet kurioje profesinėje situacijoje likti ištikimais profesinei etikai ir laikosi
draugijos, kuriai jie priklauso, įstatų.

II. dalis. Etikos konfliktų sprendimo Reglamentas
Įvadas
Profesiniame Etikos Kodekse turi būti atsižvelgta:
psichoterapeuto profesinis elgesys turi būti svarstomas tik profesinio vaidmens, apibrėžiamo
profesiniais santykiais, rėmuose.
žinių ir jėgos nelygybė visuomet veikia profesinius terapeuto santykius su klientais ir su kolegomis.
Kuo ši profesinių santykių nelygybė yra didesnė, ir kuo didesnė kliento priklausomybė, tuo didesnė
yra ir profesionalaus terapeuto atsakomybė.
psichoterapeuto atsakomybė turi būti vertinama profesionalių santykių stadijos kontekste.
1. Bendroji ‚Reglamento‘ dalis
1.1. Šiuo Reglamentu nustatoma Lietuvos psichoanalizės draugijos (toliau LPaD) Etikos komisijos (toliau
EK) veiklos ir procedūrų tvarka.
1.2. LPaD EK sudaroma LPaD įstatuose apibrėžtu būdu ir apibrėžtam laikotarpiui.
1.3. EK kompetencijai priskiriami skundai bei paklausimai dėl galimų Etikos kodekso pažeidimų.
1.4. Priimdama sprendimus, EK vadovaujasi LPaD Įstatais, Etikos Principais bei šiuo Reglamentu.
1.5. Tais atvejais, kai Reglamentas nenumato aiškios tvarkos ar terminų, pati EK priima ir taiko laikinus
procedūrinius sprendimus.
2. Etikos Komisijos sudėtis
2.1. EK sudaro ne mažiau 3 nariai, kurie slaptu balsavimu renkami kiekviename rinkiminiame-
ataskaitiniame LPaD suvažiavime.
2.2. Daugiausiai balsų surinkęs EK narys iš karto tampa EK pirmininku. Jei du kandidatai surenka vienodą
balsų skaičių, suvažiavimas pakartotinai balsuoja, kuris iš jų taps Etikos Komisijos pirmininku.
2.3. EK nariai ir pirmininkas gali eiti savo pareigas neribotą kadencijų skaičių.
2.4. EK posėdis yra vienintelis sprendimų priėmimo būdas.
2.5. EK ginčų nagrinėjimo posėdžiai nėra vieši.
2.6. LPaD taryba gali skirti nešališką LPaD narį atskiro nagrinėjamo atvejo stebėtoju.
2.7. EK posėdis laikomas teisėtu tik tuomet, kai dalyvauja visi EK nariai(negalint dalyvauti vienam iš narių,
LPaD taryba turi skirti nešališką LPaD narį).
2.8. EK sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
3. Skundų ir paklausimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
3.1 EK nagrinėja individualius ar asmenų grupės pateikiamus skundus.
3.2 Visi skundai ir paklausimai turi būti pateikiami raštu lietuvių (arba anglų) kalba.
3.3 Skundų ar paklausimo turinyje nurodomas etinė dilema ar galimas pažeidimas.
3.4. Skundas turi būti pasirašytas. Jame turi būti nurodyta tiek ieškovo, tiek ir atsakovo vardas ir pavardė.
3.5. Anonimiški paklausimai ir paklausimai, kuriuose nenurodyta kaip susisiekti su paklausėju ar jo atstovu,
nenagrinėjami.
3.6. Visi skundai dėl galimų etikos pažeidimų perduodami EK Pirmininkui.
3.7. EK nariai ir suinteresuotas asmuo turi teisę susipažinti su gautu skundu. Gavęs raštišką skundą, EK
pirmininkas ne vėliau nei per dvi savaites informuoja suinteresuotas puses apie gautą skundą. Pirmasis
EK posėdis dėl tolimesnės skundo nagrinėjimo eigos yra kviečiamas ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo
skundo gavimo datos, apie tai ne vėliau kaip per 2 savaites iki posėdžio datos, raštu (įskaitant ir
elektroninį paštą) informavus suinteresuotas puses.
3.8. EK nariai ir suinteresuotas asmuo turi teisę susipažinti su gautu skundu. 5
3.9. Nurodytu laiku Į EK posėdį yra kviečiamos abi suinteresuotos pusės: atsakovas (ar jo atstovas) bei
besikreipiantysis dėl etikos pažeidimo asmuo (ar jo atstovas).
3.10. Galimi EK sprendimai:
3.10.1. Atsisakoma skundą nagrinėti, kadangi tai nėra EK kompetencija.
3.10.2. Priimama nagrinėti be išlygų, kai minimi faktai yra EK kompetencijos sritis.
3.10.3. Priimama nagrinėti su išlygomis, kai turimos medžiagos nepakanka nuspręsti, ar tai yra EK
kompetencijos sritis. Šiuo atveju būtina apibrėžti išlygų pobūdį.
3.11. Skundas svarstomas dalyvaujant abiems suinteresuotoms pusėms arba jų atstovams, o jiems
neatvykus, kitas posėdis šaukiamas po 2 savaičių ir tuomet EK posėdis gali vykti šiems nedalyvaujant.
3.12. Prireikus, EK gali skirti papildomus skundo klausymus ir pateikti papildomus klausimus. Ieškovas ir
atsakovas (arba jų atstovai) turi teisę užduoti vieni kitiems nagrinėjamą atvejį liečiančius klausimus ir
gauti į juos atsakymus.
3.13. EK turi teisę prašyti skundo patikslinimo raštu. Tiek besikreipiantysis, tiek atsakovas gali pateikti
atskirus paaiškinimus raštu.
3.14. Atskirais atvejais (nepilnametis klientas, seksualinio išnaudojimo atvejis), ieškovui pageidaujant
konfidencialumo ir raštu pateikus argumentus, EK pirmininkas gali suteikti išlygą raštu užduoti
klausimus ir/ar raštu į juos atsakyti. Šis sprendimas gali būti ginčijamas procedūrine tvarka. Galutinį
sprendimą priimama Etikos Komitetas paprasta balsų dauguma.
3.15. EK gali priimti šiuos viešai skelbiamus sprendimus:
3.15.1. nagrinėjamas atvejis nepažeidžia LPaD Etikos kodekso.
3.15.2. nagrinėjamu atveju sprendimas nepriimtas dėl įrodymų stokos.
3.15.3. nagrinėjamas atvejis pažeidžia LPaD Etikos taisykles.
3.16. Nustačius Etikos kodekso pažeidimą, EK gali priimti viešai skelbiamus detaliau paaiškintus
sprendimus dėl šių drausminių nuobaudų:
3.16.1. Įspėjimas.
3.16.2. Papeikimas.
3.16.3. Narystės sustabdymas (ne ilgesniam nei trijų metų laikotarpiui).
3.16.4. Pasiūlyti LPaD suvažiavimui pašalinanti narį iš draugijos.
3.16.4.1. Sprendimas dėl siūlymo pašalinti iš draugijos gali būti priimamas EK balsavus
vienbalsiai.
3.17. Greta minėtų drausminių nuobaudų arba be jų, Etikos Komitetas gali siūlyti edukacinio pobūdžio
sprendimus, tokius kaip kartotinė asmeninė terapija, tęstinės studijos, supervizijos, bei rekomenduoti
jų pobūdį ir intensyvumą.
3.18. EK sprendimai įsigalioja nuo priėmimo momento. Apeliacijos reglamentas nepanaikina EK
sprendimo.
4. Apeliacijos tvarka
4.10. Abi suinteresuotos pusės turi teisę apskųsti sprendimą LPaD suvažiavimui (konferencijai).
4.11. Apeliacija gali būti pateikiama per 30 dienų nuo galutinio EK sprendimo.
4.12. Apeliacija adresuojama LPaD suvažiavimui per LPaD Prezidentą, išsiuntus ją registruotu laišku.
4.13. Būtina nurodyti apeliacijos priežastį. Priežastimis apeliacijai gali būti:
4.13.1. Galimas interesų konfliktas.
4.13.2. Pažeistas svarstymo reglamentas.
4.13.3. Nesutinkama su faktinės medžiagos įvertinimu. 6
4.13.4. Nesutinkama su taikoma nuobauda.
4.13.5. Nenagrinėta su atveju susijusi faktinė medžiaga.
4.14. LPaD suvažiavimas (konferencija) sudaro laikinąją Apeliacinę komisiją, kuri savo darbe vadovaujasi
šio EK Reglamento principais.
4.15. Apeliacinė komisija sudaroma ne mažiau nei iš penkių narių, iš kurių vienas - Etikos komisijos
pirmininkas.
4.16. Apeliacinė komisija, susipažinusi su turima Etikos komiteto medžiaga, gali siūlyti LPaD tarybai šiuos
sprendimus:
4.16.1. Atmesti apeliacinį prašymą.
4.16.2. Patvirtinti EK sprendimą dėl etikos pažeidimo ir nuobaudų.
4.16.3. Patvirtinti EK sprendimą dėl etikos pažeidimų, bet sumažinti ar padidinti skiriamą nuobaudą.
4.16.4. Pati imasi pakartotinai nagrinėti atvejį.
4.17. Laikinosios komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Komisijos sprendimą pasirašo visi jos
nariai, nurodydami savo vardą ir pavardę.
5. Dokumentacijos saugojimas ir informacijos konfidencialumas
5.10. Raštu gautam skundui taikomos visos psichoterapijoje įprastinės konfidencialumo taisyklės ir
laikomasi nekaltumo prezumpcijos principo.
5.11. EK ginčų nagrinėjimo atvejai detaliai užrašomi arba įrašomi (garso įrašai).
5.12. Visą nagrinėjimo metu sukauptą medžiagą EK pirmininkas saugo iki artimiausio suvažiavimo.
5.13. Atsakovas gali kreiptis raštu ir už atitinkamą mokestį, imamą už susidariusias išlaidas, gali gauti garso
EK posėdžių protokolus ar garso įrašus (jei tokie daryti).
5.14. Jeigu artimiausio LPaD suvažiavimo (konferencijos) metu nesudaroma laikinoji Apeliacinė komisija,
visa faktinė surinkta medžiaga sunaikinama. Jei sudaroma Apeliacinė komisija, visa surinkta medžiaga
sunaikinama priėmus galutinį sprendimą.
5.15. Paviešinama tik tie faktai, kurie EK nuomone gali būti įtraukti į sprendimo paaiškinamąją dalį.
5.16. Posėdžių nutarimai ir EK sprendimai saugomi neribotą laiką.
6. Interesų konfliktas ir konfidencialumas
6.10. Bet kuris EK narys turintis realų intereso konfliktą (šeimos, profesinį ar ekonominį) vis a vis su
konkrečiu atveju privalo:
6.10.1. raštiškai išdėstyti šį interesų konfliktą LPaD Prezidentui ir EK .
6.10.2. nusišalinti nuo vyksiančių veiksmų ar aptarimų.

Etikos Kodeksą parengė LPaD narių darbo grupė 2008 sausio-rugsėjo mėn.
Etikos Kodeksas apsvarstytas LPaD tarybos spalio 13 d. posėdyje.
Etikos Kodeksas patvirtintas LPaD suvažiavime 2008m. lapkričio 28d.